Jakie rodzaje zabezpieczeń kredytów stosują banki?

Większość kredytów udzielanych przez banki to kredyty zabezpieczone. Rodzaj zabezpieczenia zależy przede wszystkim od rodzaju zaciągniętego przez kredytobiorcę kredytu. Z jakimi rodzajami zabezpieczeń można się spotkać w działających na terenie Polski bankach?

Ustanawiając zabezpieczenie kredytu bank zmniejsza ponoszone przez siebie ryzyko związane z jego udzieleniem. Mimo dobrej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy bank nigdy nie ma pewności, że kredyt zostanie w całości spłacony. Stąd zabezpieczenie kredytów.

Poręcznie

Składa je osoba trzecia. Bierze ona na siebie zobowiązanie do spłacenia długu, jeżeli kredytobiorca nie będzie spłacał udzielonego mu kredytu.

Przewłaszczenie

To bardzo często stosowany rodzaj zabezpieczenia w przypadku kredytów samochodowych. Właścicielem samochodu, który został kupiony za tak zabezpieczony kredyt do chwili jego spłacenia jest bank. Jeśli przestaniemy spłacać kredyt, bank ma prawo przejąć samochód, a następnie sprzedać go, aby w ten sposób odzyskać pożyczone nam pieniądze.

Cesja praw z tytułu umowy ubezpieczenia

Bardzo często jest to również zabezpieczenie kredytów samochodowych, ale również i kredytów gotówkowych. Takie zabezpieczenia oznacza, że nasze prawa, które wynikają z umowy ubezpieczenia są przeniesione na bank. Ewentualne odszkodowanie zostanie więc przez zakład ubezpieczeń wypłacone nie kredytobiorcy, ale bankowi, który udzielił kredytu.

Zastaw rejestrowy

Kolejny obok przewłaszczenia sposób zabezpieczenia kredytu samochodowego. Jeśli bank zdecyduje się na udzielenie kredytu na zakup samochodu zabezpieczonego zastawem rejestrowym, to nasz samochód zostanie wpisany do Centralnego Rejestru Zastawów. Adnotacja o tym wpisie znajdzie się także w dowodzie rejestracyjnym samochodu.

Hipoteka

Najczęściej stosowane zabezpieczenie kredytów na zakup domu lub mieszkania. W księdze wieczystej nieruchomości znajdzie się stosowny zapis o kredycie. Jeżeli nie będziemy spłacać kredytu, bank może zająć nieruchomość i wystawić ją na sprzedaż.

About the author